Klachtenreglement

Bureau MetRespect doet haar uiterste best uw zaken en belangen zorgvuldig en correct te behartigen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over n van onze medewerker(s), werkwijze, dienstverlening of ander aspect van onze organisatie. Wij vinden het prettig als u ons daarvan in kennis stelt.

Onze doelstelling is een klimaat te creren waarin u, uw familieleden en relaties open kunnen communiceren met onze medewerker(s). Met suggesties ter verbetering en aanmelden van klachten/bezwaren helpt u ons om onze werkwijze, dienstverlening en andere aspecten van onze organisatie te verbeteren.

Interne klachtenprocedure

  • Dien uw klacht mondeling in bij bureau MetRespect.
  • Indien er geen mondelinge overeenstemming wordt bereikt, kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen met een heldere onderbouwing van uw standpunt.
  • Uw klacht wordt geregistreerd in een klachtenregister welke door MetRespect wordt beheerd. Dit klachtenregister wordt op verzoek getoond aan een overheidsinstantie of Rechtbank.
  • Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord kunt u
    • uw klacht neerleggen bij de kantonrechter die de benoeming van uw Bewindvoerder/mentor/curator in een beschikking heeft vastgelegd
    • vanaf dat moment worden de klachten behandeld conform de reglementen en procedures van de Rechtbank
  • Een klacht wordt niet in behandeling genomen indien het gedragingen en uitlatingen betreft die ten minste langer dan een jaar voor de indiening hebben plaatsgevonden
  • Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als de clint zich vr of tijdens de behandeling ter zake van dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend