Privacyverklaring MetRespect

Wetgeving
Met deze privacyverklaring geeft Bureau MetRespect invulling aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wat wordt gebruikt en waarom?
Bureau MetRespect verwerkt persoonsgegevens (hierna genoemd Gegevens) van cliënten omdat zij gebruik maken van onze diensten, omdat zij deze zelf aan ons hebben verstrekt of omdat wij door de rechter zijn aangesteld om hun belangen in- en buiten rechte te behartigen.

Bij de intake wordt gevraagd naar onder andere de volgende Gegevens van cliënten: naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, BM- of CB-nummer bij de rechtbank, legitimatie (ID/Paspoort of rijbewijs) inclusief afbeelding.

Daarnaast kunnen de volgende Gegevens mogelijk verwerkt worden, dit is afhankelijk van de situatie en/of de opdracht vanuit de cliënten zelf of vanuit opdracht van de rechtbank: burgerlijke staat, bankrekeningen, BSN-nummer, verzekeringen, inkomsten incl. uitkeringen en pensioenen, uitgaven, bezit, schulden, woonsituatie, gezinssituatie zoals gegevens van kinderen en-of partner, adressen van instanties rondom cliënt(en), medische gegevens, enz.

Communicatie over en met cliënt geschiedt per telefoon, maar ook per (beveiligde) e-mail of brief.

Systemen en archieven
De Gegevens die tijdens de intake zijn aangeboden, of gegevens die zijn opgevraagd bij betrokken instanties, worden op papier en digitaal opgeslagen in de systemen van Bureau MetRespect zodat de geleverde diensten persoonlijk en identificeerbaar zijn. Het gaat om de volgende systemen:

  • Onview t.b.v. registratie en opslag van cliëntgegevens
  • E-mailarchief
  • Fysiek afsluitbaar archiefsysteem


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of diensten hebben niet de intentie Gegevens te verzamelen over websitebezoekers of personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij we toestemming/opdracht hebben van ouders, voogd of rechtbank.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bureau MetRespect neemt de bescherming van uw Gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Onze archieven en systemen zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van Bureau MetRespect en beveiligd met complexe wachtwoorden, die uitsluitend bekend zijn bij de medewerkers van Bureau MetRespect en niet met derden worden gedeeld. Bureau MetRespect bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw Gegevens worden verzameld. Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn worden de Gegevens binnen 6 maanden vernietigd, tenzij dit voor de afhandeling van werkzaamheden een langere periode nodig is.

Al ons e-mail verkeer wordt middels encryptie ontvangen en verzonden via beveiligde SSL verbindingen. Al onze computersystemen zijn beveiligd met up-to-date anti-virus, firewall en beveiligingssoftware voor complete gegevensbescherming en maken gebruik van wachtwoordverificatie. Wachtwoorden worden regelmatig gewijzigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bureau MetRespect verstrekt uitsluitend Gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van het bewind, mentorschap of curatele of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Inzage, wijziging, verwijdering
Op schriftelijk verzoek van cliënten of andere rechthebbenden, mits deze ook onze opdrachtgevers of betrokkenen zijn, wordt een overzicht toegestuurd van de persoonlijke gegevens die in de archieven zijn opgeslagen (eenmalig).

Wijziging van de Gegevens kunnen door de rechthebbende uitsluitend schriftelijk worden doorgegeven aan Bureau MetRespect.

Indien aan juiste voorwaarden is voldaan zullen deze wijzigingen binnen 4 werkweken worden doorgevoerd in de administratie van Bureau MetRespect.

Overige bepalingen
U heeft het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw Gegevens.